Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van DAP Curavida en maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op iedere dienstverlening, uitgevoerd, door DAP Curavida met vestigingen te 2930 Brasschaat (Bredabaan 851) en 2900 Schoten (Paalstraat 235) , ook wel genoemd “dierenartsenpraktijk”, te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de cliënt” bedoeld: (rechts)persoon, zijnde, eigenaar of baasje van het te behandelen (huis)dier of de persoon die in naam van de eigenaar optreedt.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met “de patiënt” bedoeld: het te onderzoeken/behandelen (huis)dier.
1.4 De opdrachtnemer is geregistreerd als dierenarts bij de orde der dierenartsen (https://www.ordederdierenartsen.be/)

2. Behandelingsovereenkomst

2.1 De dierenartsenpraktijk voert iedere opdracht steeds uit naar zijn/haar beste vermogen en met de nodige zorg. De cliënt kan er op vertrouwen dat de uitvoering steeds met een professionele kwaliteit gebeurt en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector.
2.2 De dierenartsenpraktijk behoudt een zekere keuzevrijheid in de uitvoering van de overeenkomst en het staat volledig vrij om hierbij gebruik te maken van de goederen en diensten van derde partijen en kan geheel naar eigen keuze de derde partij van zijn/haar voorkeur aanstellen.
2.3 De dierenartsenpraktijk verklaart dat een behandeling van een patiënt door een werknemer of ingehuurde kracht zonder of met een beperkte behandelingsbevoegdheid, in zijn opdracht, onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn risico wordt uitgevoerd, ook indien de behandeling bij zijn afwezigheid plaats vindt.
2.4 De cliënt is gebonden door een medewerkingsplicht. Indien de dierenartsenpraktijk de overeenkomst niet kan uitvoeren ten gevolge van een gebrekkige medewerking door de cliënt of patiënt, heeft de dierenartsenpraktijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever moet aan de dierenartsenpraktijk alle gegevens en informatie verstrekken die (met reden) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verschafte gegevens. De dierenartsenpraktijk is hierbij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
2.5 De dierenartsenpraktijk zal de cliënt desgevraagd informatie verschaffen omtrent de uitvoering van de door hem/haar verrichte behandelingen en de wijze waarop hij/zij de opdracht heeft vervuld.
2.6 De dierenartsenpraktijk heeft het recht het uitvoeren van bepaalde opdrachten/verzoeken van opdrachtgever te weigeren, bijvoorbeeld op grond van ernstige gewetensbezwaren, in welk geval partijen samen naar een oplossing streven.
2.7 De dierenartsenpraktijk kan, in door haar nader te bepalen gevallen, stellen dat vooraf door de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De dierenartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
2.8 De behandelingsovereenkomst verplicht de dierenartsenpraktijk uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De dierenartsenpraktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
2.9 Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden, tenzij dat naar oordeel van de behandelende dierenarts niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
2.10 Indien de patiënt tijdens de behandeling in de dierenartsenpraktijk overlijdt of wordt ge-euthanaseerd zal, tenzij anders overeengekomen, de dierenartsenpraktijk op rekening van de eigenaar zorg dragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele vervoer- en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
2.11 De tussen de dierenartsenpraktijk en de cliënt gesloten (behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen geneesmiddelen. De dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
2.12 De tussen de dierenartsenpraktijk en cliënt gesloten (behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
  • het uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, waarbij de cliënt door de dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien de beëindiging geschiedt tegen het advies van de dierenarts en/of de dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de cliënt en zo nodig de cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • het overlijden van de te behandelen patiënt;
  • een eenzijdige beslissing van de dierenartsenpraktijk, indien de dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • een eenzijdige beslissing van de dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de dierenartsenpraktijk en de cliënt op ernstige wijze is verstoord.

3. Aansprakelijkheid

3.1 De dierenartsenpraktijk is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien de cliënt dit, al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.
3.2 Het sluiten van een (behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het leveren van diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico- aansprakelijkheid van cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade.
3.3 De dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door de cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
3.4 De dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit productiefouten en/of bijwerkingen van producten geleverd door derden. Tenzij deze fout(en) en/of bijwerking(en) openbaar zijn gemaakt door desbetreffende derde of rechtsgeldige instantie.
3.5 De volledige disclaimer is alsook na te lezen op de website van de dierenartsenpraktijk.

4. Overmacht

4.1 De dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de dierenartsenpraktijk opgeschort.
4.2 Onder het begrip “overmacht” als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in de praktijk, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de dierenartsenpraktijk als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van de dierenartsenpraktijk.
4.3 Indien de dierenartsenpraktijk bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij/zij gerechtigd de reeds geleverde dienst het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5. Prijsbepaling, betalingstermijnen & -modaliteiten

5.1 De dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota worden alle prijzen steeds in EURO aangeduid.
5.2 De dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de cliënt de patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.
5.3 Indien een behandelingsovereenkomst binnen 24 uur voor behandeling, eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt, kan de cliënt gehouden worden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, gereserveerde ruimtes en gereserveerde apparatuur.
5.4 De door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt, alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen, dienen te allen tijde door de cliënt vergoed te worden.
5.5 Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
5.6 De cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door de cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.
5.7 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen.
5.8 Ingeval van niet- of laattijdige betaling is de klant vanaf de datum van wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Hierbovenop is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten. Niet betaling van een factuur op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat ons tevens toe onze dienstverlening op te schorten.
5.9 Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt het bedrijf zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding. Bij niet‑betaling houdt het bedrijf zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de consument. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van het bedrijf. De overdracht van eigendom van de goederen door het bedrijf geleverd in het kader van de werken, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. De consument zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen. De consument zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van het bedrijf op de hoogte te brengen. Het is de consument verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van het bedrijf heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde bedrijf op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.
5.9 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het vredegerecht te Brasschaat en de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

6. Wetenschappelijk onderzoek

6.1 De dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van) de patiënt of van de patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De dierenartsenpraktijk zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de cliënt.

7. Verzekeringen

7.1 De dierenartsenpraktijk draagt er zorg voor dat zij of haar dierenartsen beschikken over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met polisnummer: 142/3036860, met een binnen het werkveld gangbare dekking.

8. Intellectuele rechten

8.1 De dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.
8.2 Intellectuele eigendom: De intellectuele eigendomsrechten van de website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen behoren toe aan de dierenartsenpraktijk. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud dewelke door de gebruiker op de website wordt geplaatst behoren toe aan de gebruiker.
8.3 Toegang tot de website: de dierenartsenpraktijk biedt u geen garantie dat de website te allen tijde toegankelijk is. Daarenboven kan de toegang onderbroken zijn bv. wegens onderhoud en updates, ingevolge storingen of enige andere technische reden.
8.4 Aansprakelijkheid: Deze website is bestemd om informatie te verstrekken over alles wat de dierenarts aanbelangt. De dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. De informatie en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. De dierenartsenpraktijk biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

9. Privacy bepalingen

9.1 In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt de dierenartsenpraktijk persoonsgegevens. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen (zoals vb. voor wetenschappelijk onderzoek) of uitzonderlijk, met het oog op de inning van niet betaalde facturen.
9.2 De dierenartsenpraktijk kan desbetreffende data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.
9.3 De cliënt heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. En moet de dierenartsenpraktijk onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam, adres, emailadres, telefoon- en faxnummers.
9.4 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de privacy rechten is beschikbaar in de privacy policy van de dierenartsenpraktijk, alsook te vinden op de website.

10. Overige bepalingen

10.1 Het is de cliënt niet toegestaan andere ruimten van de praktijk dan de wachtkamer te betreden zonder voorafgaande toestemming van de dierenartsenpraktijk.
10.2 De dierenartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de dierenartsenpraktijk waar mogelijk zoveel mogelijk proberen de cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie.
10.3 Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring.

11. Eenzijdige wijziging

11.1 DAP Curavida behoudt zich het recht om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

 

Laatste wijziging: 05/01/19, Versie 1.1
TOP